Kupujemy zad?u?one spˇ?ki

Kupno zad?u?onej firmy ľ g?ˇwnym filarem naszej dzia?alno?ci jest obrˇt udzia?ami w spˇ?kach kapita?owych. W zwi?zku z tym kupujemy zad?u?one spˇ?ki, b?d?ce w krytycznych sytuacjach. Wystawiamy faktury na dowolny towar lub us?ugi, zajmujemy si? likwidowaniem firm oraz spˇ?ek, nasze dzia?ania nie ograniczaj? si? wy??cznie do naszego kraju. Skupujemy spˇ?ki z ca?ej Europy.