Szkolenia Kosmetyczne Trementi

Instytut Kosmetologii Stosowanej TREMENTI wychodz?c naprzeciw wymaganiom klientw wyznaczy? sobie za cel wprowadzenie na rynek kosmetyczny us?ug szkoleniowym o wysokim standardzie. Co wi?cej programy oferowanych szkole? s? tak u?o?one aby po ich uko?czeniu mo?na by?o ?mia?o konkurowa? na rynku. Kursy prowadzone s? na najwy?szym poziomie, osoby prowadz?ce to wybitne jednostki w ?wiecie kosmetycznym a preparaty wykorzystywane podczas zaj?? warsztatowych to produkty najwy?szej jako?ci. W us?ugach stawiamy na wysok? jako?? obs?ugi klienta. Na wsp?czesn? kosmetyk? patrzymy ca?o?ciowo pocz?wszy od pionierskich rozwi?za? kosmetologii holistycznej a? do zrozumienia czym jest marka i jak wa?ne jest wprowadzanie wysokich standardw oraz identyfikacji wizualnej jak np. logo czy promocja w Internecie.